ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Onze voorwaarden in .pdf formaat

UPDATE april 2016:
Koper gaat akkoord met elektronische facturatie. Een papieren factuur is tegen een vergoeding mogelijk. Men dient dan bij het plaatsen van de order het betreffende vakje aan te vinken.
Het in artikel 5 onder sub b nader vastgestelde bedrag is momenteel € 250,00ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd 30 oktober 2001 bij de K.v.K. te Utrecht onder nr. 3002

1. ALGEMEEN.
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze
aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie; afwijkende voorwaarden
zijn alleen verbindend indien deze vooraf door ons per email of schriftelijk zijn bevestigd.


2. AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN.
a. Mondelinge toezeggingen door, en afspraken met, medewerkers van
DATOP b.v. zijn vrijblijvend en niet bindend, dan nadat en voor zover deze
per email of schriftelijk zijn bevestigd.
b. Alle aanbiedingen, alsmede opgegeven prijzen en leveringstijden zijn steeds
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders per email of schriftelijk is overeengekomen.
c. Alle bij een aanbieding verstrekte documentaties, afmetingen, werktekeningen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk per email of schriftelijk is bevestigd. Tenzij anders per email of schriftelijk is overeengekomen zijn wij niet verplicht detailgegevens te verstrekken.
d. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht ons niet tot levering of acceptatie van de order.


3. OPDRACHTEN EN ANNULERINGEN.
a. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours of vooruitbetaling te leveren.
b. Indien de koper de opdracht telefonisch of mondeling verstrekt en deze daarna per email of schriftelijk danwel per fax aan DATOP b.v. bevestigt, dient in deze opdrachtbevestiging duidelijk te worden vermeld, dat de order reeds telefonisch of mondeling werd geplaatst, bij gebrek waarvan en tengevolge daarvan eventueel gedane dubbele levering uitsluitend voor rekening en risico van de koper zijn.
c. Een annulering kan mondeling of telefonisch worden doorgegeven doch dient altijd per email of schriftelijk te worden bevestigd. De door ons gemaakte, en nog te maken kosten alsmede de waarde van reeds in bewerking genomen materialen zijn voor rekening van de koper.

4. PRIJZEN.
a. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief BTW genoteerd in € (Euro).
b. Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, gebaseerd als op de ten tijde van uitbrengen geldende fabrieksprijzen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, rechten, belastingen, verzekeringstarieven, valutakoersen, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, toeslagen en verdere prijsbepalende factoren.
c. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één of meer factoren plaatsvindt, behoudt DATOP b.v. zich het recht voor, ook als de koopovereenkomst inmiddels tot stand is gekomen, de prijzen op billijke wijze aan de gewijzigde factoren aan te passen. De koper zal hiervan in kennis worden gesteld en heeft het recht de overeenkomst binnen acht dagen te ontbinden.

5. LEVERINGSTIJD EN LEVERING.
a. Alle door DATOP b.v. in de overeenkomst genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht zal de termijn in overleg met de koper worden verlengd. Excessieve overschrijding kan door ieder van de partijen beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen, vanaf een nader door DATOP b.v. vastgesteld bedrag, franco afleveringsadres in Nederland, inclusief verpakking. Uitlading van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper, tenzij per email of schriftelijk anders overeengekomen.
c. Voor zendingen naar het buitenland geschiedt de levering franco grens, boot of vliegtuig.
d. Indien levering op verzoek van de koper op een andere dan de gebruikelijke manier verzonden wordt (b.v. expresse of koerier) kunnen de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening worden gebracht.
e. Koper is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien de koper in strijd met deze gebondenheid handelt, geschiedt opslag voor rekening van de koper.
f. Bij leveringen onder het nader vastgesteld bedrag, als bedoeld in dit artikel onder b, wordt een bedrag als bijdrage voor verpakking en verzending in rekening gebracht. Voor leveringen van niet standaard lengtes kabel kan aan de koper een bedrag als zijnde snijkosten in rekening worden gebracht.
g. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
h. Het actuele, onder sub. b. bedoelde, nader door DATOP b.v. vastgesteld bedrag is terug te vinden op de website www.datop.com

6. TRANSPORTSCHADE EN VERZEKERING.
a. Transportschades en/of manco's dienen door de kopers onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerders gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder.
b. Behalve voor afgehaalde goederen en voor retourzendingen verzorgt DATOP b.v. ten behoeve van de koper de transportverzekering tot het bedrag van de verkoopprijs der goederen en neemt de kosten daarvan voor haar rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en tegen molest of andere buitengewone risico’s met uitzondering van oorlogsmolest.

7. KREDIET.
a. Door DATOP b.v. zal voor kopers die op factuur geleverd willen krijgen een kredietlimiet bepaald worden. Ter bepaling van deze kredietlimiet kunnen van de koper referenties worden verlangd. Tot op het moment, dat de kredietlimiet is bepaald, zullen in overleg met de koper leveringen onder rembours geschieden, dan wel worden uitgesteld.
b. Bij een overschrijding van de kredietlimiet zal in overleg met de koper naar een oplossing worden gezocht. Van belang hierbij is, dat er van de koper geen te vorderen bedragen ouder dan dertig dagen in onze administratie aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, kunnen wij de order wel in behandeling nemen, doch de levering uitstellen tot op het moment, dat alle vervallen facturen betaald zijn, of leveren onder rembours. Als er van de koper te vorderen bedragen ouder dan zestig dagen in onze administratie aanwezig zijn zal een order niet in behandeling worden genomen voordat alle vervallen facturen zijn betaald.

8. BETALING.
a. Betaling der facturen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien of dertig dagen na de factuurdatum (de juiste termijn staat op de factuur vermeld), hetzij op ons kantoor, hetzij op onze bankrekening. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na per email of schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de koper per email of schriftelijk anders is overeen gekomen, zal een betaling van de koper strekken en door ons worden geboekt in mindering op ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en), met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid hebben betalingen in mindering te brengen op, resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande facta(u)r(en) te onzer keuze. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of een gedeelte daarvan is de koper gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het/de betrokken factuur bedrag(en), de rente zal worden berekend op basis van de wettelijke rente voor handelstransacties vanaf 30 dagen na de factuurdatum; ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan per email of schriftelijk aan de koper kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de koper alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de koper. Wij zullen hem belasten voor de werkelijke kosten vermeerderd met een toeslag van 10% op de kosten waarvoor wij zelf worden belast.
b. Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren, voorzoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
a. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper, uit welke hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de koper, met inbegrip van rente en kosten, (en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo) ons eigendom.
b. De goederen kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor vordering van een derde.
c. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid -door het ontstaan der vordering- op alle goederen die wij aan de koper hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

10. RECLAMES.
a. Alleen per email of schriftelijke reclamaties met overlegging van de pakbon, die aan onderstaande voorwaarden voldoen, worden in behandeling genomen. Een reclamatie betreffende verkeerd geleverde goederen moet binnen zeven dagen vanaf de dag van aflevering door ons zijn ontvangen. Een reclamatie over gebreken aan geleverde materialen en/of apparatuur moet binnen (aantoonbaar) veertien dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, door ons zijn ontvangen.
b. Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van de koper niet op.

11. RETOURZENDINGEN
Alvorens, om welke reden dan ook, goederen naar DATOP b.v. te retourneren, gelieven eerst contact op te nemen, opdat u de juiste retourdocumenten i.v.m. omruil, reparatie of ter creditering kunnen worden toegezonden. Retourzendingen zonder deze documenten of waarvan de inhoud niet in originele staat verkeert, worden niet geaccepteerd.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.
a. DATOP b.v. kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor bewezen directe materiële schade veroorzaakt door een gebrek aan de goederen zelf. De door DATOP b.v. te betalen schadevergoeding per schadegeval is uitdrukkelijk beperkt tot de kostprijs van die goederen welke de betreffende schade veroorzaakt hebben. DATOP b.v. kan voor geen andere schade aansprakelijk gesteld worden.
b. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard dat naar billijkheid nakoming van de overeenkomst met DATOP b.v. niet kan worden gevergd, overeenkomstig hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel bij aangetekend schrijven worden ontbonden.

13. GARANTIE EN REPARATIE.
a. DATOP b.v. conformeert zich aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikanten van de betreffende producten zijn vastgesteld. Artikelen komen alleen in aanmerking voor reparatie onder garantie, als er bij retounering een (kopie van het) garantiebewijs ingesloten is. Garantieclaims die ons bereiken na reparatie (eventueel door derden) kunnen wij niet honoreren.
b. Artikelen die u wilt laten repareren en welke niet (meer) onder de gestelde garantievoorwaarden vallen en waarvan de reparatiekosten minder bedragen dan 35% van de vervangingswaarde, zullen zonder prijsopgave worden gerepareerd. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 35% van de vervangingswaarde zal vooraf een per email of schriftelijke prijsopgave worden gedaan.
c. Indien ter reparatie aangeboden artikelen niet defect blijken te zijn, doch de storing aan bedieningsfouten en/of defecten buiten de artikelen te wijten is, zullen de onderzoekskosten, ook tijdens de garantieperiode, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
d. Gerepareerde goederen worden uitsluitend contant, bij vooruitbetaling of onder rembours afgeleverd.

14. VERTROUWELIJKHEID EN AUTEURSRECHTEN.
a. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de koper.
b. Op alle documentatie, schema's, ontwerpen, publicaties en andere geschriften afkomstig van DATOP b.v. behoudt deze de auteursrechten. De bescheiden of hun inhoud mogen zonder onze uitdrukkelijke (per email of schriftelijke) toestemming noch geheel noch gedeeltelijk in welke vorm dan ook ter beschikking van derden worden gesteld.

15. INBREUKEN OP RECHTEN VAN DERDEN.
Indien de koper ons opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van de koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, is DATOP b.v. zondermeer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.

16. ONTBINDING.
Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de koper, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de koper hebben ineens en dadelijk opeisbaar. In bovengenoemde gevallen wordt koper geacht in gebreke te zijn.

17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.
a. Op de door DATOP b.v. met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen voor de bevoegde Burgerlijke Rechter binnen ons vestigingsgebied worden gebracht, danwel worden beslecht middels arbitrage of een bindend advies.
b. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze per email of schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over een nietige bepaling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.
c. Koper mag niet zonder per email of schriftelijke toestemming van DATOP b.v. rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.
 Zoeken
Informatiepagina's

Eerder bekeken
Winkelwagen
0 artikelen
0,00 Excl. BTW
verzendkostenNederland & België:
Uw bestelling wordt gratis verzonden
als uw orderwaarde minimaal € 302.50 incl. BTW bedraagt.
kassa Afrekenen
Totaal:
0,00 Excl. BTW
AantalArtikel nr.
meer velden
Incl BTW
Excl BTW
Btw tarief: 21%